திருப்பூர்| உன்னால் முடியும் தோழா | சிறப்பு குழந்தைகளின் கலை நிகழ்ச்சி | 2019